تجهیزات شبکه و تجهیزات پسیو

پچ کورد

صفحه ١ از ١ صفحه

پچ کورد یک متری CAT۵.E F/UTP

 • ١٣٩٨/٠۵/٠۶
 • ۵ بازدید
 • قیمت : تماس بگیرید

پچ کورد یک متری CAT۵.E F/UTP ...

پچ کورد سه متری CAT۵.E F/UTP

 • ١٣٩٨/٠۵/٠۶
 • ۴ بازدید
 • قیمت : تماس بگیرید

پچ کورد سه متری CAT۵.E F/UTP ...

پچ کورد سه متری CAT۵.E U/UTP

 • ١٣٩٨/٠۵/٠۶
 • ٣ بازدید
 • قیمت : تماس بگیرید

پچ کورد سه متری CAT۵.E U/UTP ...

پچ کورد یک متری CAT۵.E U/UTP

 • ١٣٩٨/٠۵/٠۶
 • ۵ بازدید
 • قیمت : تماس بگیرید

پچ کورد یک متری CAT۵.E U/UTP ...

پچ کورد نیم متری CAT۵.E U/UTP

 • ١٣٩٨/٠۵/٠۶
 • ۴ بازدید
 • قیمت : تماس بگیرید

پچ کورد نیم متری CAT۵.E U/UTP ...

پچ کورد پنج متری CAT۶

 • ١٣٩٨/٠۵/٠۶
 • ۴ بازدید
 • قیمت : تماس بگیرید

پچ کورد پنج متری CAT۶ ...

پچ کورد سه متری CAT۶

 • ١٣٩٨/٠۵/٠۶
 • ٣ بازدید
 • قیمت : تماس بگیرید

پچ کورد سه متری CAT۶ ...

پچ کورد یک متری CAT۶

 • ١٣٩٨/٠۵/٠۶
 • ۴ بازدید
 • قیمت : تماس بگیرید

پچ کورد یک متری CAT۶ ...

پچ کورد نیم متری CAT۶

 • ١٣٩٨/٠۵/٠۵
 • ۶ بازدید
 • قیمت : تماس بگیرید

پچ کورد نیم متری CAT۶ ...

پچ کورد شیلد دار سه متری CAT۶A

 • ١٣٩٨/٠۵/٠۵
 • ۵ بازدید
 • قیمت : تماس بگیرید

پچ کورد شیلد دار سه متری CAT۶A ...

پچ کورد شیلد دار پنج متری CAT۶A

 • ١٣٩٨/٠۵/٠۵
 • ۴ بازدید
 • قیمت : تماس بگیرید

پچ کورد شیلد دار پنج متری CAT۶A ...

پچ کورد شیلد دار یک متری CAT۶A

 • ١٣٩٨/٠۵/٠۵
 • ۵ بازدید
 • قیمت : تماس بگیرید

پچ کورد شیلد دار یک متری CAT۶A ...

پچ کورد شیلد دار نیم متری CAT۶A

 • ١٣٩٨/٠۵/٠۵
 • ۶ بازدید
 • قیمت : تماس بگیرید

پچ کورد شیلد دار CAT۶A ...

Website design with by ZABET